Проекти финансирани од ЕУ во Република Македонија

Изградба на пречистителни станици за отпадни води во општините Радовиш, Кичево и Струмица

Изградба на пречистителни станици за отпадни води во општините Радовиш, Кичево и Струмица Изградба на пречистителни станици за отпадни води во општините Радовиш, Кичево и Струмица

Промотивна кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија

Промотивна кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија Промотивна кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија

Завршна работилница од проектот „Подобрување на функцијата обезбедување на квалитет и функцијата верификација на трошоците во Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во Министерството за финансии за програми финансирани во рамки на ИПА Компонентите I, III и IV“

Завршна работилница од проектот „Подобрување на функцијата обезбедување на квалитет и функцијата  верификација на трошоците во Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во Министерството за финансии за програми финансирани во рамки на ИПА Компонентите I, III и IV“ Завршна работилница од проектот „Подобрување на функцијата обезбедување на квалитет и функцијата  верификација на трошоците во Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во Министерството за финансии за програми финансирани во рамки на ИПА Компонентите I, III и IV“

Завршна конференција на финансираниот проект на ЕУ “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца”

Завршна конференција на финансираниот проект на ЕУ “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца” Завршна конференција на финансираниот проект на ЕУ “Унапредување на алтернативните услуги за згрижување на деца”

Рехабилитација и надградба на железничка станица Скопје во согласност со најдобрите европски практики

Рехабилитација и надградба на железничка станица Скопје во согласност со најдобрите европски практики Рехабилитација и надградба на железничка станица Скопје во согласност со најдобрите европски практики

Реконструкција на автопатска делница Велес – Катланово, како дел од Коридор 10

Реконструкција на автопатска делница Велес – Катланово, како дел од Коридор 10 Реконструкција на автопатска делница Велес – Катланово, како дел од Коридор 10

Заштита на културното наследство – конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс „Св. Ѓорѓи“, Старо Нагоричане

Заштита на културното наследство – конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс „Св. Ѓорѓи“, Старо Нагоричане Заштита на културното наследство - конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс „Св. Ѓорѓи“, Старо Нагоричане

Подобрување на вработеноста на жените во малцинските заедници преку профилирање / оценување , програми за обука и советување

Подобрување на вработеноста на жените во малцинските заедници преку профилирање / оценување , програми за обука и советување Подобрување на вработеноста на жените во малцинските заедници преку профилирање / оценување , програми за обука и советување

Твининг проект “Поддршка во реформата на националната полиција и кривичното право”

Твининг проект “Поддршка во реформата на националната полиција и кривичното право” Твининг проект "Поддршка во реформата на националната полиција и кривичното право"

Изградба на детски градинки во општините Тетово и Теарце

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Назин на проект: Изградба на детски градинки во општините Тетово и Теарце Оглас број: NEAR/SKP/2020/EA-LOP/0065 Министерството за финансии, Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФСД), Скопје, Северна [… Поопширно]

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Воспоставената „Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР“ во Министерството за финансии е одговорна за децентрализирано управување со средствата од ИПА во рамки на секторот развој на човечки ресурси, согласно легислативата на Инструментот [… Поопширно]

Набавка на прилагодено возило за превоз на осудени / притворени лица

Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на прилагодено возило за превоз на осудени / притворени лица – EuropeAid/139910/ID/SUP/MK со финансиска помош од ИПА фондовите [… Поопширно]

Набавка на опрема (канцелариски мебел) за Јавни Обвинителства низ цела земја, ЈО за организиран криминал и Министерство за правда

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Назин на проект: Набавка на опрема (канцелариски мебел) за Јавни Обвинителства низ цела земја, ЈО за организиран криминал и Министерство за правда Оглас број: EuropeAid/139898/ID/SUP/MK Секторот за централно [… Поопширно]

Адаптација/реновирање на канцелариите на Основното јавно обвинителство

Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии има намера да додели договор за изведба на градежни работи “Адаптација/реновирање на канцелариите на Основното јавно обвинителство”. Договорот е поделен во два лота и тоа: Лот 1 – [… Поопширно]

Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

Во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА Компонента 1), во јануари 2018, конзорциумот Еволуксер во партнерство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започна со имплементација на проектот „Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор“ финансиран од страна [… Поопширно]