Децентрализиран систем за имплементација (од првите четири ИПА компоненти)

Овој систем за управување подразбира дел од надлежностите и управувањето со финансиската помош од ЕУ да бидат префрлени на органите во Република Македонија како земја-корисничка, додека Европската комисија ќе врши претходна контрола на процесот и задржува конечна одговорност според Договорите на ЕЗ.