Оправдани трошоци

Оправдани трошоци се сите трошоци кои се сметаат за оправдани според ИПА Регулативата за имплементација на ИПА и според релевантната Финансиски спогодба.