Краен корисник

Крајниот корисник е институција или фирма, приватна или јавна, одговорна за иницирање или иницирање и спроведување на операциите/проектите.