Раководител на Национален фонд

Раководителот на Националниот фонд е владин службеник одговорен за правилно извршување на функциите на Националниот фонд, директно одговорен пред НАО.