Прирачник за склучување договори за активности надвор од ЕУ финансирани од општиот буџет на Европските заедници (PRAG)

PRAG е прирачник за работа во кој е објаснета постапката за склучување договори за активности надвор од ЕУ финансирани од општиот буџет на Европските заедници.