Приоритетна оска

Приоритетните оски се дел од Оперативната програма преку кои се постигнува глобалната цел, а се имплементираат или преку мерки, или директно преку проекти.