Прирачник за спроведување на програма

Документ кој ги опишува во наративна форма сите активности и задачи во однос на управувањето и спроведувањето на ИПА во рамките на систем за децентрализирано управување (ДИС).