Принцип на стабилно финансиско управување

Принцип на стабилно финансиско управување е буџетски принцип според кој средствата во буџетот мора да се користат во согласност со економично, ефикасно и ефективно.