Изградба на судница во рамки на затворот во Идризово и реконструкција на затворот во Битола

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка

Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за „Изградба на судница во рамки на затворот во Идризово и реконструкција на затворот во Битола” – EuropeAid/139799/ID/WKS/MK со финансиска помош од ИПА фондовите на Европската унија.

Тендерската документација е публикувана на веб-страницата на EuropeAid:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, и на веб-страницата на Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии на https://arhiva-cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.

Крајниот рок за поднесување на понудите е 02 Октомври 2018 година, пред 12:00 часот по локално време. Дополнителни информации или објаснувања/ прашања, ќе бидат објавени на веб страната на EuropeAid:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome и на веб-страницата на Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии https://arhiva-cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.

Објава на локален тендер во службен весник