Набавка на опрема за Институт за стандардизација на Република Македонија

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка
Набавка на опрема за Институт за стандардизација на Република Македонија
Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на опрема за Институт за стандардизација на Република Македонија со финансиска помош од ИПА фондовите на Европската унија.
Тендерската документација е публикувана на веб-страницата на EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, и на веб-страницата на Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии на https://arhiva-cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.
Крајниот рок за поднесување на понудите е 6 Јуни 2016 година, пред 12:00 часот по централно-европско време. Дополнителни информации или објаснувања/ прашања, ќе бидат објавени на веб страната на EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome и на веб-страницата на Секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии https://arhiva-cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.

Објава на локален тендер во службен весник