Набавка на опрема (канцелариски мебел) за Јавни Обвинителства низ цела земја, ЈО за организиран криминал и Министерство за правда

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка

Назин на проект: Набавка на опрема (канцелариски мебел) за Јавни Обвинителства низ цела земја, ЈО за организиран криминал и Министерство за правда

Оглас број: EuropeAid/139898/ID/SUP/MK

Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамки на Министерството за финансии има намера да додели договор за Набавка на опрема (канцелариски мебел) за Јавни Обвинителства низ цела земја, ЈО за организиран криминал и Министерство за правда во земјата корисник со финансиска помош од ИПА фондовите на Европската унија.

Тендерската документација е објавена на веб страната Секторот за централно финансирање и склучување на договори https://arhiva-cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders , и на веб страната ДГ Меѓународна соработка и развој:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

Крајниот рок за поднесување на понудите е 30.10.2018 пред 12:00 локално време.

Дополнителни информации или објаснувања/прашања, ќе бидат објавени на веб страната на ДГ Меѓународна соработка и развој
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome и на веб страната на Секторот за централно финансирање и склучување на договори https://arhiva-cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.

Објава на локален тендер во службен весник