ГРП за грантови

Годишните работни програми за грантови (ГРП) ги идентификуваат оние грантови кои се планирани да бидат доделени во текот на годината, и тоа преку повици за доставување на предлози. ГРП за грантови содржи информации за легислативата, целите, како и распоредот на повиците за доставување на предлози, индикативниот износ и очекуваните резултати. Во случај на некоја значителна промена во текот на годината, ГРП за грантови ќе биде ажурирана и истата ќе биде објавена. Годишна работна програма за грантови е идикативна и потребно е заинтересираните страни внимателно да го следат и проверуваат Повиците за доставување на предлози (во делот Тендери), каде што се објавуваат поединечните повици со детални Упатства за апликантите.

Годишна Работна Програма за Грантови 2010

Годишна Работна Програма за Грантови 2011

Годишна Работна програма за Грантови 2012

Годишна Работна Програма за Грантови 2014

Годишна работна Програма за Грантови 2015