Компонента III: Регионален развој (РД)

Во согласност со член 147 од Регулативата за спроведување на ИПА (ЕК) бр.718/2007, помошта во рамките на ИПА Компонентата за Регионален развој се доделува за следниве приоритети:

  • патна инфраструктура, особено во интерконекцијата помеѓу националните мрежи, и помеѓу националните и транс- европските мрежи;
  • мерки за животната средина кои се однесуваат на управување со отпад, водоснабдување, урбани отпадни води и квалитет на воздух; рехабилитација на загадени површини и земјиште; области кои се однесуваат на одржлив развој кој претставува придобивка за животната средина, имено енергетска ефикасност и обновлива енергија;
  • операциите кои што ја подобрат регионалната конкурентност и поволно опкружување и ќе поттикнат создавање и одржување на постојана вработеностoperations which enhance regional competitiveness and a productive environment, and encourage creation and safeguarding of sustainable employment.

Во рамките на оваа компонента, техничката помош може да биде доделена за прелиминарни студии и техничка поддршка која се однесува на активностите оправдани за финансирање, вклучувајќи ги и оние кои се неопходни за нејзино спроведување. Техничката помош исто така може да финансира активности поврзани со подготовка, управување, следење, евалуација, информации и контрола, како и активности кои ќе го зајакнат административниот капацитет за спроведување на помошта во рамките на ИПА Регулативата обезбедена преку оваа ИПА Компонента. За повеќе информации погледнете на: http://www.delmkd.ec.europa.eu/en/bilateral-relations/eu-assistance/IPA-components.htm Оперативна структура за ИПА Компонентата за Регионален развој во Република Македонија See the IPA Operating Structure Chart – III – RD

ИПА Компонента III – Регионален развој

Commission Decision of 29/11/2007 Adopting the Multi-Annual Operational Programme for Regional Development for Community Assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance for Regional Development Component in the Republic of Macedonia

Operational Programme for Regional Development (2007-2009)

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 04/11/2010 amending Decision C (2007) 5721 adopting the multi-annual operational programme “Regional Development” for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance for the Regional Development component in the Republic of Macedonia (CCI 2007MK16IPO001)

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 07/12/2012 amending Decision C (2007) 5721 adopting the multi-annual operational programme “Regional Development” for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance for the Regional Development component in the Republic of Macedonia (CCI 2007MK16IPO001)

The modified Multi-annual Operational Programme “Regional Development” was adopted by Commission Decision C (2017) 353 as of 25 January 2017