Контакти

Сектор за централно финансирање и склучување на договори
Министерство за финансии
Република Северна Македонија

Даме Груев 12, 1000 Скопје
cfcd@finance.gov.mk
Факс: +389 2 3255 723

Лица за контакт:

Раководител на сектор
Радица Коцева
Т: 02 3255 374
radica.koceva@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Дафинка Јаќовска-Велкоска
Т: 02 3255 376
dafinka.jakovska-velkoska@finance.gov.mk

Одделение за општи работи и контрола
Т: 02 3255 376

Одделение за финансиски работи
Бобан Паунов, Раководител на одделение
T: +389 2 3255 304
boban.paunov@finance.gov.mk

Одделение за ЕУ јавни набавки и склучување на договори
Т: 02 3255 393

Одделение за следење на програми
Татјана Калиновчиќ Трајковска, Раководител на одделение
T: +389 2 3255 416
tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk