Вести

Набавка на ИТ опрема за Државниот завод за ревизија

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на ИТ опрема за Државниот завод [… Поопширно]

Изградба на ИКТ центар за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работење

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Изградба на ИКТ центар за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работење Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за [… Поопширно]

Набавка на IT опрема за центрите за социјална работа и за Оперативната структура за ИПА компонентата за развој на човечките ресурси – EuropeAid/139009/ID/SUP/MK

Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за набавка на IT опрема центрите за социјална работа и за Оперативната структура за ИПА компонентата за развој на човечките [… Поопширно]

Final event of the Twinning Light Project “Strengthening the Capacities of the National Authorities for Sound and Efficient Management of EU Funds, as well as in view of the new EU Regulation for the 2014-2020 Financial Perspective”Финален настан за затворање на Твининг Лајт Проектот „Зајакнување на капацитетите на националните структури за стабилно и ефикасно управување со фондовите на ЕУ, како и во поглед на новата регулатива за финансиската перспектива 2014-2020 година“

Финален настан за затворање на Твининг Лајт Проектот „Зајакнување на капацитетите на националните структури за стабилно и ефикасно управување со фондовите на ЕУ, како и во поглед на новата регулатива за финансиската перспектива 2014-2020 година“

Официјалниот настан за затворање на Твининг Лајт Проектот „Зајакнување на капацитетите на националните структури за стабилно и ефикасно управување со фондовите на ЕУ, како и во поглед на новата регулатива за финансиската перспектива 2014-2020 година“ се одржа во петок, 10:00 [… Поопширно]

Подобрување на објектите за царинска постапка и контрола на патниот граничен премин Ќафасан

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Подобрување на објектите за царинска постапка и контрола на патниот граничен премин Ќафасан Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии [… Поопширно]

Набавка на клими за центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ)

EuropeAid/138911/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на клими за центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување [… Поопширно]

Набавка на ИТ опрема за Државен завод на статистика

EuropeAid/138577/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на ИТ опрема за Државен завод за статистика со финансиска помош од ИПА фондовите на Европската унија. [… Поопширно]

Набавка на опрема за понатамошно проширување на едношалтерскиот систем за бизнис лиценци и дозволи

EuropeAid/137948/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на опрема за понатамошно проширување на едношалтерскиот систем за бизнис лиценци и дозволи со финансиска помош од [… Поопширно]

Набавка на компјутерска опрема, Систем за чекање, Систем за видео надзор и друга опрема за зајакнување на капацитетот на Управата за јавни приходи – Контакт центар / Повикувачки центар

EuropeAid/138090/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на компјутерска опрема, Систем за чекање, Систем за видео надзор и друга опрема за зајакнување на капацитетот [… Поопширно]

Набавка на опрема за Институт за стандардизација на Република Македонија

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Набавка на опрема за Институт за стандардизација на Република Македонија Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да [… Поопширно]