Вести

Одржан вториот официјален состанок на Секторскиот комитет за следење на ИПА Компонентата – Развој на човечки ресурси

Секторскиот комитет за следење на ИПА компонентата за развој на човечки ресурси го одржа својот втор официјален состанок на 24 март 2010 година во Скопје. Согласно Проецедурите за работа на Секторскиот комитет за следење на ИПА компонентата за развој на [… Поопширно]

Одржан првиот официјален состанок на Секторскиот комитет за следење на ИПА Компонентата – Регионален развој

После доделување на акредитација за ИПА Компонента III на Република Македонија, на 26 ноември 2009 се одржа Првиот официјален состанок на Секторскиот комитет за следење на ИПА Компонентата за регионален развој. Секторскиот комитет за следење е одговорно тело за следење [… Поопширно]

Одржан ИПА Комитетот за следење

На 25 Ноември 2009 година се одржа вториот ИПА комитет за следење. ИПА комитетот за следење е одговорен за целосната ефективност, квалитет и кохерентност на имплементацијата на програми и мерки со цел исполнување на објективите зацртани во финансиските спогодби. ИПА [… Поопширно]

Одржан првиот официјален состанок на Секторскиот комитет за следење на ИПА Компонентата – Развој на човечки ресурси

Акредитацијата за ИПА Компонента VI на Република Македонија и е доделена на 16 октомври 2009, а потоа на 10 декември се одржа Првиот официјален состанок на Секторскиот комитет за следење на ИПА Компонентата за развој на човечки ресурси. Секторскиот комитет [… Поопширно]

Повик за избор на претставници од социјалните партнери и граѓанските организации во Секторскиот комитет за следење на ИПА Оперативната програма за развој на човечки ресурси

На 14 октомври 2009 година се објави Повикот за номинирање на претставници од социјалните партнери и граѓанските организации за членови во Секторскиот комитет за следење на ИПА Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013. Секторскиот комитет за следење е [… Поопширно]

Потпишана е Финансиската спогодба за Оперативната програма за Регионален развој 2007-2009

На 14.09.2009 година во Скопје, Заменикот претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања и национален ИПА координатор, д-р Васко Наумовски и шефот на Делегацијата на Европската комисија во Република Македонија, г. Ерван Фуере ја потпишаа Финансиската спогодба [… Поопширно]

Македонија доби акредитација за ИПА Компонентата за регионален развој

На 24 јули 2009 година Директоратот за регионална политика на Европска комисија ја извести Владата на Република Македонија за донесената Одлука за пренос на надлежности за децентрализирано управување со ЕУ средствата под ИПА Компонента III – Регионален развој во Република [… Поопширно]