CFCD

Оглас за вработување на проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има потреба од засновање на работен однос со 1 (еден) извршител во проектната единица за имплементација на ИПА и други проекти финансирани од странска помош, на определено работно време во траење од 14 [… Поопширно]

ВРАБОТУВАЊЕ НА 7 (СЕДУМ) ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА НА ПРОЕКТ ЗА ПЕРИОД ОД 5 ГОДИНИ

Министерството за финансии врз основа на член 22 став 1 алинеја 5, став 4 и став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Служ6ен весник на Република Македонија”, бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на [… Поопширно]

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Воспоставената „Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР“ во Министерството за финансии е одговорна за децентрализирано управување со средствата од ИПА во рамки на секторот развој на човечки ресурси, согласно легислативата на Инструментот [… Поопширно]

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – ИПА КОМПОНЕНТА 4 ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Министерството за финансии, врз основа на член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, [… Поопширно]

Оглас за работа во Проектна единица

Министерство за финансииформираше „Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР“, и за таа цел објавува оглас за ангажирање на 2 (две) лица за работен ангажман на определено време од  36 месеци на следниве [… Поопширно]