IPA projects

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува: Конкурс за вработување на проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од Европската Унија

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има потреба од засновање на работен однос со 1 (еден) извршител во проектната единица за имплементација на ИПА и други проекти финансирани од странска помош, на определено работно време во траење од 32 [… Поопширно]

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува: Конкурс за вработување на проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од Европската Унија.

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има потреба од засновање на работен однос со вкупно 6 (шест) извршители во проектната единица за имплементација на ИПА и други проекти финансирани од странска помош, на определено работно време во траење од [… Поопширно]

Административен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Assistant)

Твининг проектот „Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба” е заеднички проект помеѓу земјата корисничка, Сојузна Република Германија и Холандија, застапувани од Управата за извршување на санкциите, Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Центарот за меѓународна правна соработка [… Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник) и Јазичен асистент

Твининг проект ИПА 2014 „Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба” (MK 14 IPA JH 02 18) има потреба од ангажирање на: 1. Асистент на постојаниот твининг советник 2. Јазичен асистент на постојаниот твининг советник Период на вработување: 21 месец [… Поопширно]

Оглас за вработување: Преведувач

ЕУ Твининг проектот “Понатамошно унапредување на административните капацитети и ефикасноста на надворешната ревизија на Државниот завод за ревизија“, MK 13 IPA FI 01 17 R има потреба од ангажирање на: 1. Преведувач Период на вработување: 18 месеци (индикативен датум за [… Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник

ЕУ Твининг проектот “Понатамошно унапредување на административните капацитети и ефикасноста на надворешната ревизија на Државниот завод за ревизија“, MK 13 IPA FI 01 17 R има потреба од ангажирање на 1. Помошник на постојаниот твининг советник Период на вработување: 18 [… Поопширно]

Ослас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

  ЕУ Твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на заштита на природата“, MK 13 IPA EN 02 17   има потреба од ангажирање на   1. Помошник на постојаниот твининг советник2. Преведувач   Период на вработување: 21 [… Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник-преведувач на постојан твининг советник

ЕУ Твининг проектот “Further development of the capacities for crime scene investigation”, MK 14 IPA JH 01 17 има потреба од ангажирање на 1. Помошник на постојаниот твининг советник 2. Преведувач Период на вработување: 21 месец (индикативен датум за почеток [… Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник-преведувач на постојан твининг советник

Твининг проект Понатамошно усогласување со ЕУ во областа на осигурување и зголемување на пазарните операции, MK 12 IB FI 01 има потреба од ангажирање на: 1. Помошник-преведувач на постојан твининг советник Период на вработување: 3 месеци (индикативно време: 05.09.2017) Локација: [… Поопширно]

Оглас за вработување: Преведувач

Твининг проект “Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации” Реф.Бр: MK 13 IPA SO 02 15 има потреба од ангажирање на: Преведувач Период на вработување: 3 месеци (индикативен период: 21 јули 2017 до 17 [… Поопширно]