IPA projects

(English) Job Vacancy Announcement for: “Resident Twinning Adviser” (RTA) Assistant and Translator/Interpreter

Простете, овој запис е достапен само на English.

О Г Л А С За ангажирање на консултанти/експерти

Фондација РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА на ПЕЛАГОНИЈА – ПРЕДА објавува оглас за ангажирање на експерти /  консултанти за потребите на проектот: “Поддршка на жените Роми за пристапување на пазарот на трудот во Република Македонија”     Фондација РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА на “ПЕЛАГОНИЈА – [… Поопширно]

Оглас за работа – Долгорочен помлад експерт

Проектот кофинансиран од Европската Унија “Надзор над преостанатиот дел долж Коридор 10 на ниво на автопат, делница Демир Капија – Смоквица” имплементиран од конзорциум предводен од EGIS International ја огласува следната работна позиција: Помошник на контролорот за предмер и пресметка [… Поопширно]

Оглас за работа – Long Term Experts

роектот: ,,Идна надградба на Системот за Идентификација на Земјишни Парцели во составот на Интегрираниот Систем за Администрирање и Контрола’’ финансиран од страна на Европската Унија, кој започна да се спроведува во Република Македонија од Јануари 2013 – Јануару 2014 од [… Поопширно]

Оглас за работа – Краткорочен експерт

Проектот “Понатамошна модернизација на Агенцијата за вработување” финансиран од Европската Унија, а кој се имплементира од страна на конзорциумот предводен од Архидата СРЛ, а објавува следнава позиција за краткорочен експерт: Junior Training and Change Management Expert Деталната работна задача (Terms [… Поопширно]

Оглас за работа – Краткорочен експерт

Проектот “Поддршка во управувањето со системите за Интегрирано тарифно опкружување на ЕУ во Република Македонија” финансиран од Европската Унија, а кој се имплементира од страна на ФАА Холдинг Гмбх, ја објавува следната можност за ангажман на краткорочен експерт на позиција: [… Поопширно]

Оглас за работа – Краткорочен експерт

Проектот “Понатамошна модернизација на Агенцијата за вработување” финансиран од Европската Унија, а кој се имплементира од страна на конзорциумот предводен од Архидата СРЛ, а објавува следнава позиција за краткорочен експерт: Trainer for Advancing English language skills – Junior Деталната работна [… Поопширно]

Оглас за вработување

Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите на Министерство за финансии за макроекономски анализи и формулирање политики“, твининг шифра MK/09/IB/FI/02, има потреба од Асистент на Постојниот твининг советник и Преведувач (краен рок за пријавување: 8 јануари 2013 година). Асистент на RTA и [… Поопширно]

Оглас за работа – Краткорочен експерт

Проектот “Понатамошна модернизација на Агенцијата за вработување” финансиран од Европската Унија, а кој се имплементира од страна на конзорциумот предводен од Архидата СРЛ, а објавува следнава позиција за краткорочен експерт: Тренер за професионална ориентација, советување при вработување и индивидуален план [… Поопширно]