IPA projects

Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

Твининг проектот „Понатамошно подобрување на административните капацитети и ефикасноста на надворешната ревизија на Државниот завод за ревизија„ MK 13 IPA FI 01 17 R има потреба од ангажирање на 1. Помошник на постојаниот твининг советник 2. Преведувач Период на вработување: [… Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

Твининг проектот Зајакнување на оперативните и инситуционалните капацитети на Царинската управа, MK 13 IPA JH 01 17 има потреба од ангажирање на1. Помошник на постојаниот твининг советник2. Преведувач Период на вработување: 21 месец (индикативен датум за почеток на проектот: 01 [… Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник)

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална програма за 2011 во рамки на ИПА Компонента Помош при транзиција и институционална надградба (ТАИБ) Твининг проектот „Зајакнување на владеењето на правото“Референтен број: MK 11 IB JH 03 15 вработуваАсистент на ПТС (Постојаниот [… Поопширно]

Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

Твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на квалитет на водите” MK 13 IPA EN 01 16 има потреба од ангажирање на 1. Помошник на постојаниот твининг советник 2. Преведувач Период на вработување: 21 месец [… Поопширно]

(English) Job Vacancy Announcement for: Resident Twinning Adviser (RTA) Assistant and Translator/Interpreter

Простете, овој запис е достапен само на English.

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ТРИПАРТИТНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ

Трипартитниот социјален дијалог подразбира соработка меѓу Владата на Република Македонија и репрезентативните социјални партнери, Организацијата на работодавачи на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија во формулирањето и имплементацијата на економските и социјални политики. [… Поопширно]

Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри

Унапредување на социјалниот дијалог Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри ИПА – Развој на човечки ресурси 04 06 01 Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) е финансиран [… Поопширно]

Оглас за вработување: Проект асистент и преведувач / толкувач

Твининг проектот “Поддршка за модернизација на системот за пост-средно образование” (MK 13 ИПА SO 01 15 TWL) има потреба од ангажирање на: Проект асистент и преведувач / толкувач (скратено работно време) Времетраење: 6 месеци (индикативен датум: од септември 2016 до [… Поопширно]

“Поддршка на Државниот завод за статистика за зајакнување на капацитетите и подобрување на усогласеноста на статистиката со стандардите на ЕУ”

Tвининг договорот “Поддршка на Државниот завод за статистика за зајакнување на капацитетите и подобрување на усогласеноста на статистиката со стандардите на ЕУ” има потреба од ангажирање на: 1) Помошник на РТА (постојан твининг советник) Времетраење: 16 месец Локација: во Скопје [… Поопширно]

Коригендум: Оглас за вработување: Помошник на РТА (постојан твининг советник) и преведувач/толкувач

Tвининг договорот “Зајакнување на административните капацитети за имплементација на Рамковната Директива за Отпад и Директивите за посебните текови на отпадот (Директива за отпадна електрична и електронска опрема, Директива за отпадни батерии и акумулатори и Директива за пакување и отпад од [… Поопширно]