ВРАБОТУВАЊЕ НА 7 (СЕДУМ) ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА НА ПРОЕКТ ЗА ПЕРИОД ОД 5 ГОДИНИ

Министерството за финансии врз основа на член 22 став 1 алинеја 5, став 4 и став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Служ6ен весник на Република Македонија”, бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/19), член 22 став 1 точка 1, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од 3аконот за работните односи (Службен весник на Република Македонија број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии, објавува

1. Раководител на проектна единица за имплементација на ОПРЧР – (1 извршител)
2. Советник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР, Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси ОПРЧР – (1 извршител)
3. Советник за финансиска имплементација на ОПРЧР, Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР – (1 извршител)
4. Советник за ЕУ јавни набавки и за склучување на договори во рамки на ОПРЧР, Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР – (1 извршител)
5. Советник за контрола на квалитетот, Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР – (1 извршител)
6. Соработник за финансиска имплементација на ОПРЧР, Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР – (1 извршител)
7. Помлад соработник за контрола на квалитетот, Проектна единица за имплементација на Оперативната програма за развој на човечки ресурси ОПРЧР – (1 извршител)

Оглас за Проектна единица (ДОКУМЕНТ)