Оглас за вработување на проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има потреба од засновање на работен однос со 1 (еден) извршител во проектната единица за имплементација на ИПА и други проекти финансирани од странска помош, на определено работно време во траење од 14 месеци, за следното работно место:

1. СЛУЖБЕНИК ЗА МОНИТОРИНГ – 1 (еден) извршител

Период на вработување: 14 месеци
Работната позиција е со седиште во: Агенција за вработување на Република Северна Македонија – Централна служба, ул. Васил Ѓоргов бр. 43, 1000 Скопје.
Рок за пријавување: 25 јуни 2021 година до 15:00 часот
Работниот однос ќе се заснова со полно работно време – 40 часа неделно, од понеделник до петок, од 07:30 до 15:30 часот

Услови за работа